نسبت فقه و امنیت: با تأکید بر امر به معروف و نهی از منکر
30 بازدید
محل نشر: گروه مطالعات راهبردی سراج بلیغ / و...
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی