تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
سطح 2 
 
 
 
0.00 
لیسانس 
96 
معارف اسلامی و فلسفه 
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی 
0.00 
فوق لیسانس 
فلسفه دین 
دانشگاه 
0.00