تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
سطح 2 
 
 
 
0.00 
لیسانس 
معارف اسلامی و فلسفه 
دانشگاه 
0.00