سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
سایت های تحلیلی 
نویسنده 
 
ادامه دارد 
پژوهشی  
همکاری 
شبکه ی سیما 
اتاق فکر 
1393/04/02 
1393/12/28 
مشاور فرهنگی، سیاسی 
همکاری 
اندیشکده مطالعات جهان اسلام 
رئیس 
1393/09/09 
ادامه دارد 
انجام پروژه های تحقیقات و پژوهشی  
تدریس 
موسسه 
مدرس 
 
 
تنظیم گزارش راهبردی 
تدریس 
کانون فرهنگی 
مدرس 
 
 
غیبت و انقلاب اسلامی 
تدریس 
کانون فرهنگی 
مدرس 
 
 
انسان 250 ساله و اندیشه سیاسی 
همکاری 
مدرسه علیمه 
مسول پژوهشی 
1393/07/01 
1394/03/31 
پژوهشی  
همکاری 
دفتر مطالعات اقتصاد اسلامی 
مدیر 
1394/02/01 
1395/05/04 
پژوهشی - اداری 
همکاری 
کارگروه سیاسی - اجتماعی 
مشاور رئیس 
1394/02/01 
ادامه دارد 
پژوهشی