سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
سایت های تحلیلی 
نویسنده 
 
ادامه دارد 
پژوهشی  
همکاری 
شبکه ی سیما 
اتاق فکر 
2014/06/23 
2015/03/19 
مشاور فرهنگی، سیاسی 
همکاری 
اندیشکده مطالعات جهان اسلام 
رئیس 
2014/11/30 
ادامه دارد 
انجام پروژه های تحقیقات و پژوهشی  
تدریس 
موسسه 
مدرس 
 
 
تنظیم گزارش راهبردی 
تدریس 
کانون فرهنگی 
مدرس 
 
 
غیبت و انقلاب اسلامی 
تدریس 
کانون فرهنگی 
مدرس 
 
 
انسان 250 ساله و اندیشه سیاسی 
همکاری 
مدرسه علیمه 
مسول پژوهشی 
2014/09/23 
2015/06/21 
پژوهشی  
همکاری 
دفتر مطالعات اقتصاد اسلامی 
مدیر 
2015/04/21 
2016/07/25 
پژوهشی - اداری 
همکاری 
کارگروه سیاسی - اجتماعی 
مشاور رئیس 
2015/04/21 
ادامه دارد 
پژوهشی